Vuosikokous 31.5.2023 klo 18 Kiimingin ratsastuskeskuksessa

LidRid Team ry
Aika: 31.5.2023 klo 18
Paikka: Kiimingin ratsastuskeskus tai Teamsin kautta (linkki jaetaan pyynnöstä sähköpostiin, pyyntö viimeistään tuntia ennen kokousta puhelinnumerosta 0405549508/Anniina)

KOKOUSKUTSU

Vuosikokous, esityslista 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä

päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun

yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen

olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen

äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti

ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä

kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen

pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. Yhdistyksen

kokouksissa on jokaisella vähintään 18-vuotiaalla varsinaisella

jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Juniorijäsenellä ja kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo-

ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei

säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut

yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee

kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kokousilmoitus LidridTeam Jäsenet – Facebook sivuilla  ja nettisivuila 25.5.2022 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimikaudelle 
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

-Vuoden 2022 palkittavat 

-Luentoja 1-2 kpl, mahdollisesti yhteistyössä toisen seuran kanssa, SRL Pohjois-Suomi tapahtumatuki. 

-Harjoituskilpailut, Pay and jump/pay and ride/ kilpailut  este, koulu. Kilpailutiimien aktivointi.

-Valmennustapahtumien järjestäminen

-Seuran tuotemyynti, stand alone kanttiini ja seuravaatteet

11. kokouksen päättäminen 
 

Tervetuloa!