Vuosikokous 18.5.2022 klo 18 Kiimingin ratsastuskeskuksessa

Tervetuloa Kiimingin ratsastuskeskukseen 18.5.2022 klo 18 Lidrid Team ry:n vuosikokoukseen.

LidRid Team ry
Aika: 18.5.2022 klo 18
Paikka: Kiimingin ratsastuskeskus, mahdollisen esteen takia Teamsin kautta (linkki jaetaan pyynnöstä sähköpostiin, pyyntö viimeistään tuntia ennen kokousta puhelinnumerosta 0405549508/Anniina)

KOKOUSKUTSU

Vuosikokous, esityslista
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella vähintään 18-vuotiaalla varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Juniorijäsenellä ja kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kokousilmoitus LidridTeam Jäsenet – Facebook sivuilla ja nettisivuila 11.5.2022

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimikaudelle 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
10. käsitellään muutkokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

- Sääntömuutos jäseneksi hyväksymisestä, poistetraan kohta jäsenten hyväksyminen.

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Alle 18-vuotiaaat voidaan hyväksyä juniorijäseniksi. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä alle 18- vuotias henkilö. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

- Hallitus päätti kokouksessaan että vuoden 2021 palkittavavia ei palkita perinteisen järjestlmän mukaisesti, koska Covid-19 takia ratsastuskilpailuja järjestettiin vain muutamia.

-Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen, ehdotus uudesta palkitsemissysteemistä Johanna Tolonen. -Hierontakurssi ”hevoshieronnan tehokurssi” 6-10 hlöä 90€ hlö, seura tukisi tapahtumaa
-Luentoja 1-2 kpl, mahdollisesti yhteistyössä toisen seuran kanssa, SRL Pohjois-Suomi tapahtumatuki. -Harjoituskilpailut, Pay and jump/pay and ride/ kilpailut ”juhannuskisat” este, koulu. Kilpailutiimien aktivointi. -Kilpailut hylkykarissa syksyllä, hommataan toinen seura kanssajärjestäjäksi esim win win?

-Seuran stand alone kanttiini, maksumuoto.

11. kokouksen päättäminen

Tervetuloa!